Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 października 2018  09:26

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Ochrona osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Tarnowie i Inspektoracie w Bochni w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2021.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Adres zamawiającego

  ul. Kościuszki 32, 33 - 100 Tarnów.

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  570000/271/2/2018-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 - usługi ochroniarskie
  79711000-1- usługi nadzoru przy użyciu alarmu.

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Świadczenie w sposób ciągły usługi ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Tarnowie i Inspektoracie w Bochni w okresie 1.01.2019-30.06.2021.
  Przedmiot zamówienia obejmuje dwie (2) części:
  cz. I - Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS Tarnów, ul. T. Kościuszki 32, 33 - 100 Tarnów,
  cz. II - Usługi ochrony osób i mienia w Inspektoracie ZUS w Bochni, ul. K. Wielkiego 48, 32 - 700 Bochnia.

 • Kryteria oceny ofert

  Cena - 100%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  ZUS Oddział Tarnów, ul. Kościuszki 32, 33 - 100 Tarnów.

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  6 listopada 2018  10:00

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 października 2018  11:07

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2018  12:58

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 listopada 2018  13:18