Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 grudnia 2018  10:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Usługi ochrony zdrowia dla I Oddziału ZUS w Poznaniu – 5 części

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/271/12/2018-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  85100000-0 Usługi ochrony zdrowia,
  85110000-3 Usługi szpitalne i podobne.

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony zdrowia - 5 części:
  Część nr 1 - badania profilaktyczne i dodatkowe dla pracowników I Oddziału ZUS w Poznaniu;
  Część nr 2 – badania mammograficzne;
  Część nr 3 – badania PSA;
  Część nr 4 – badania diagnostyczne i laboratoryjne;
  Część nr 5 – badania diagnostyczne.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Ogłoszenie o zamówieniu.

 • Kryteria oceny ofert

  Cena - 100%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań
  biuro podawcze na parterze

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  13 grudnia 2018  11:00

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 grudnia 2018  14:45

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 grudnia 2018  12:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 stycznia 2019  14:30
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu informuję, że zamówienie w zakresie części nr 1 pn. „Badania profilaktyczne i dodatkowe dla pracowników I Oddziału ZUS w Poznaniu” zostało udzielone Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 stycznia 2019  12:05
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu informuję, że zamówienie w zakresie części nr 3 pn. „Badania PSA” i części nr 5 pn. „Badania diagnostyczne” zostało udzielone spółce Centermed Poznań Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 lutego 2019  14:30
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu informuje, że zamówienie w zakresie części nr 2 – badania mammograficzne i części nr 4 – badania diagnostyczne i laboratoryjne zostało udzielone Prywatnej Lecznicy „CERTUS” sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 156, 60-309 Poznań.