Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 lutego 2019  12:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  PRZYGOTOWANIE, WYDAWANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ORAZ DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW SZKOLENIOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W OKRESIE 01.04.2019R. – 31.12.2019R. W ODDZIALE ZUS W GDAŃSKU

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  100000/271/1/2019-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  55320000-9 – usługi podawania posiłków
  55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków
  55400000-4 – usługi podawania napojów
  55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie całodziennego wyżywienia oraz dostarczanie posiłków dla uczestników kursów szkoleniowych realizowanych przez Centrum Szkolenia w Oddziale ZUS w Gdańsku w okresie od 01.04.2019r. - 31.12.2019r.

  2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na:
  a) w Gdańsku, w budynku przy ul. Chmielnej 27/33;
  - przygotowywaniu i wydawaniu posiłków (śniadania, obiady, kolacje) – w szacunkowej ilości 6.000 sztuk śniadań, 8.800 sztuk obiadów, 5.500 sztuk kolacji;
  - przygotowywaniu i wydawaniu poczęstunków w trakcie przerw w zajęciach - w szacunkowej ilości 9.500 sztuk;

  b) w Sopocie, w budynku przy Al. Niepodległości 796:
  - dostarczaniu i wydawaniu śniadań oraz poczęstunków - w szacunkowej ilości 1.000 sztuk,
  - dostarczaniu i wydawaniu obiadów/kolacji - w szacunkowej ilości 1.000 sztuk.

 • Kryteria oceny ofert

  Kryteria oceny:

  1) Cena – współczynnik K1 - wpływ na ocenę oferty: 60%
  2) Wariant zamówienia – współczynnik K2 - wpływ na ocenę oferty: 25%
  3) Doświadczenie szefa kuchni - współczynnik K3 - wpływ na ocenę oferty: 15%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  1) Ofertę należy przesłać na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  Zamówienia Publiczne
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

  lub

  2) dostarczyć osobiście, w zaklejonej kopercie i złożyć na Sali Obsługi Klienta (parter) – „Dziennik podawczy” - budynek Oddziału ZUS w Gdańsku ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk (czynne od godz. 08:00).

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  18 lutego 2019  10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 marca 2019  14:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 marca 2019  12:30
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Przedsiębiorstwo Turystyczne Dom Rybaka
  Artur Rozwadowski
  ul. Świerkowa 2
  05-805 Otrębusy