W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi o wartosci ponizej wyrazonej w zlotych równowartosci kwoty 750 000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 stycznia 2020  09:37

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej i podległych Inspektoratach ZUS w Cieszynie i Żywcu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bielsku-Białej

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  020000/271/7/2019-ZAP-3

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  79710000-4 usługi ochroniarskie,
  79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu.

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia, obsłudze systemów ochrony technicznej w budynkach i terenach przyległych do budynków Oddziału ZUS w Bielsku-Białej oraz terenowych jednostek organizacyjnych ZUS w Cieszynie i Żywcu.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdz. III Istotnych Warunków Zamówienia.

  Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 30 czerwca 2020 r., od godziny 06:00 do dnia 30 czerwca 2022 r., do godziny 06:00.

 • Kryteria oceny ofert

  Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się kryteriami:
  Cena brutto (KC) 85%
  Doświadczenie Wykonawcy (KD) 15%
  - opisanymi w rozdz. XII IWZ.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 34, Sala Obsługi Klientów – Dziennik Podawczy, lub przesłać na adres Zamawiającego:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  43-350 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 34, 36
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  14 lutego 2020  11:30

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 stycznia 2020  08:49

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 stycznia 2020  10:59

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 lutego 2020  13:59

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lutego 2020  07:11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 kwietnia 2020  11:48

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 maja 2020  10:19
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Konsorcjum:
  Lider Konsorcjum - Agencja Ochrony KOWALCZYK Sp. z o.o., ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa,
  Członek Konsorcjum - Agencja Ochrony MK Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 64/128, 01-248 Warszawa,
  Członek Konsorcjum - Agencja Ochrony MK Bis Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 64/128, 01-248 Warszawa.