Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 stycznia 2020  15:10

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Zabrzu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zabrzu

 • Adres zamawiającego

  ul. Szczęść Boże 18
  41-800 Zabrze

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  480000/271/2/2020/ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 usługi ochroniarskie
  79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych w niżej wymienionych obiektach Oddziału ZUS w Zabrzu:
  1. Budynki Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 wraz z terenem przyległym do budynków, placem wewnętrznym i parkingiem zewnętrznym łącznie z terenem przyległym do parkingu;
  2. Budynek Oddział ZUS w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 8 wraz z przyległym terenem i placem wewnętrznym;
  3. Budynki Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 4-8 wraz z przyległym terenem i placem wewnętrznym;
  4. Pomieszczenia Biura Terenowego ZUS w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 44A;
  5. Pomieszczenia Biura Terenowego ZUS w Bytomiu przy ul. K. Miarki 8.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 do Instrukcji postępowania i warunków zamówienia.

  Termin realizacji zamówienia: nie wcześniej niż od 30 czerwca 2020 r. godz. 6.00 do 30 czerwca 2022r. godz. 6.00

 • Kryteria oceny ofert

  Cena brutto oferty (Kc) – znaczenie: 100%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18, I piętro, pokój Nr 119 lub przesłać na adres Zamawiającego:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zabrzu
  41-800 Zabrze, ul. Szczęść Boże 18

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  18 lutego 2020  10:00

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 stycznia 2020  10:00

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 lutego 2020  09:30

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 lutego 2020  14:25