Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 października 2018  09:12

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Ochrona osób i mienia w Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Tomaszowie Maz.

 • Adres zamawiającego

  97-200 Tomaszów Mazowiecki
  ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  420000/271/18/2018/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 usługi ochroniarskie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Dodatkowe informacje

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zastosowaniem przepisów działu III rozdziału 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), odnoszących się do zamówień na usługi społeczne. Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie wymienione jako usługi społeczne w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r.

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2018  08:47

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 października 2018  07:52

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2018  14:31

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2018  14:32

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2018  14:28

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2018  14:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 grudnia 2018  14:46

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 stycznia 2019  09:12
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Umowa zawarta w dniu 08.01.2019r. z Konsorcjum Firm:
  LIDER: Agencja Ochrony Mienia MATPOL Sp. z o.o., 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 33, PARTNERZY: MATPOL GRUPA Sp. z o.o., 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 33; MJK Sp. z o.o., 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 33