Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 stycznia 2019  11:05

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Ochrona obiektów, osób i mienia Oddziału ZUS w Kielcach oraz podległych jednostek terenowych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Numer postępowania

  150000/271/ZP-11/2018

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 Usługi ochroniarskie
  79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 10.00
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolberga 2a w Kielcach, w pokoju nr 422 - IV piętro
  Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=9d66d2fa-52d4-42f9-aa2e-d395b8f6b355
  Nr ogłoszenia TED: 2019/S 007-011985

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 stycznia 2019  14:08

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 stycznia 2019  08:06

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 stycznia 2019  15:09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 lutego 2019  14:41

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 marca 2019  09:25
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  W części 1:
  1. IMPEL SAFETY SECURITY PARTNER Sp. z o. o. Spółka komandytowa
  2. IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o. o.

  W częściach 2, 3, 4, 5, 7, 9:
  1. PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "KARABELA-CK" Sp. z o. o.
  2. PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "KARABELA" Sp. z o. o.
  3. LEGION CK Sp. z o. o.

  W częściach 6, 8:
  1. KONSALNET OCHRONA Sp. z o. o.
  2. KONSALNET SECURITY Sp. z o. o.