Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 lutego 2020  09:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  KOMPLEKSOWA CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA, OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA W III ODDZIALE ZUS
  W WARSZAWIE

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  550000/271/5/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 - usługi ochroniarskie
  79711000-1 - usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania - 094446fe-0690-4e33-9d91-90c2d37f6884
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z Ogłoszeniem
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2;
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
  3) oznaczenie czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie przekazania.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jaj przekazania na ePUAP
  6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp