Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 marca 2019  10:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. w budynku Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościelna 18” oraz „Adaptacja pomieszczeń na salę szkoleniową dla CSZ w budynku Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1 b”.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wyłącznie w zakresie części zamówienia, wyodrębnionych jako:
  1. „Część 1” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. w budynku Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościelna 18”,
  2. „Część 2” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Adaptacja pomieszczeń na salę szkoleniową dla CSZ w budynku Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1 b”.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/271/05/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  1. Główny kod CPV: 45000000-7 - roboty budowlane,
  2. Dodatkowe kody CPV:
  45261900-3 - naprawa i konserwacja dachów,
  45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne,
  45312100-8 - instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,
  45321000-3 - izolacja cieplna,
  45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
  45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 420.

 • Termin składania ofert

  28 marca 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
  1. Waldemar Skrzypczak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 005, tel. +48 627357333,
  2. Wojciech Koźmiński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 420, tel. +48 627357286.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 marca 2019  13:50

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 marca 2019  12:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 marca 2019  12:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 maja 2019  14:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 czerwca 2019  14:50