Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 marca 2019  11:35

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie kanalizacji deszczowej na parkingu Inspektoratu ZUS w Jaworznie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Adres zamawiającego

  ul. Partyzantów 1,
  41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  380000/271/01/2019 – ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
  45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego;
  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;
  45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane;
  45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu;
  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
  45232130-2 Kanalizacja deszczowa;
  45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej;
  71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Pisemną ofertę należy przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem poczty, kuriera, posłańca lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 1, Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, Budynek A, I piętro, pok. 821

 • Termin składania ofert

  3 kwietnia 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2019r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Sosnowiec ul. Partyzantów 1, budynek B, pok. 316, III piętro.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 kwietnia 2019  13:31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 kwietnia 2019  10:22