Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 marca 2019  12:11

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Utrzymanie czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych Oddziału ZUS w Gorzowie Wielkopolskim i podległych jednostek organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  ul. Sikorskiego 42, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  110000/271/1/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90911200-8 – usługi sprzątania budynków

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu:
  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal ,
  miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

 • Termin składania ofert

  16 kwietnia 2019  11:00

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: d28df09e-e83c-4778-9af9-f76cbd7388ae

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 kwietnia 2019  14:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 maja 2019  14:16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 czerwca 2019  09:44