Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 września 2019  10:47

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Usługi serwisu tj. konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek w Oddziałach ZUS w Rzeszowie, Jaśle, Nowym Sączu i Tarnowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 12 Rzeszów35-075

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/271/05/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
  - 50312000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  https://epuap.gov.pl/wps/myportal

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

 • Termin składania ofert

  17 października 2019  10:00

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 9485a579-ecff-46b2-b5fd-a49cd995b0c0
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka
  Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 października 2019  13:24

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 października 2019  11:16
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Na podstawie art.38 ust. 4 pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji części I SIWZ ust 3. pkt. 3.1. WYSOKOŚĆ WADIUM który przyjmuje brzmienie:
  ,, Część 4 – Tarnów 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100):”

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  17 października 2019  10:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2019  12:39

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 października 2019  09:27

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 października 2019  13:14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2019  12:59

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 listopada 2019  13:22

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 grudnia 2019  11:37