Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 września 2019  08:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących (drukarek laserowych Kyocera i HP oraz urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera, Canon i Samsung) zlokalizowanych w Oddziałach ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach w 2019 r. i w 2020 r.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/271/12/2019-ZAPII

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - 50.00.00.00-5- Usługi naprawcze i konserwacyjne;
  - 50.31.20.00-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego;
  - 50.32.30.00-5 - Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1. Wykonawca, celem złożenia oferty, pobiera edytowalną wersję formularza oferty ze strony www.zus.pl.
  2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum (ZIP), za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 21.10.2019 r. do godziny 10:00.
  3. Identyfikator postępowania oraz Klucz publiczny (niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę) dostępne są dla Wykonawców na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz informacyjnie udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego jako załączniki do SIWZ.
  4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
  lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).

 • Termin składania ofert

  21 października 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy.

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.10.2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego O/ZUS w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, pok. 325 na II piętrze.

  2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Iwona Maszkowska, tel.: 89 521-24-77, mail: ZAP_Olsztyn@zus.pl, ul. 1 Maja 10, pok. 105; 10–118 Olsztyn, w godzinach 7:00-15:00, od poniedziałku do piątku.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2019  10:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 listopada 2019  13:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 listopada 2019  14:18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 grudnia 2019  08:46