Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 stycznia 2020  12:08

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Usługa sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych w ZUS Oddział w Legnicy wraz z podległymi jednostkami.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Legnicy

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Władysława Grabskiego 26

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  190000/271/5/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90911200-8 usługi sprzątania budynków
  90919200-4 usługi sprzątania biur
  90911300-9 usługi czyszczenia okien
  90914000-7 usługi sprzątania parkingów
  90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90620000-9 usługi odśnieżania
  90630000-2 usługi usuwania oblodzeń
  77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  http://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  14 lutego 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania na miniPortalu: d98526f2-e4ea-4364-82f1-94c2fe89607e
  Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 stycznia 2020  10:03

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lutego 2020  10:10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 marca 2020  08:22

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 maja 2020  11:30