Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 lipca 2020  10:50

 • Tytuł postępowania

  Wymiana drzwi p.poż. w piwnicy budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  040000/271/VII/2020/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Wymiana drzwi p.poż. w piwnicy budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33.
  Zakres robót: wymiana stolarki drzwiowej p.poż. w piwnicy; wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach z cegieł lub betonu; malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach; malowanie dwukrotne olejne bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian; wywiezienie starych drzwi samochodami skrzyniowymi; wpięcie drzwi do systemu p.poż. przy udziale firmy serwisującej.
  Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (kody CPV i ich nazwy):
  44221220–3 – Drzwi przeciwpożarowe
  45410000–4 – Tynkowanie
  45442100–8 – Roboty malarskie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz sala nr 24 – Dziennik Podawczy (parter budynku)
  Zamawiający informuje, że oferty dostarczane przez Pocztę Polską oraz kurierów poddane będą obowiązkowej jednodniowej kwarantannie, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem.

 • Termin składania ofert

  20 lipca 2020  13:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, sala nr 027 – wejście do budynku od strony bocznej Oddziału ZUS – wejście drogą ewakuacyjną.
  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni:
  w sprawach przedmiotu zamówienia – Ilona Wadzińska, Joanna Maleszyk Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w dni robocze w godz. 7.00-15.00, tel. 52 3418309,
  w sprawach formalno- prawnych – Jowita Ośmiałowska Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418308.
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lipca 2020  08:55