Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  17 stycznia 2020  12:39

 • Tytuł postępowania

  ZAKUP USŁUGI SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU ZUS W LEGNICY.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Legnicy

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
  59-220 Legnica ul. Władysława Grabskiego 26

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  190000/271/1/2020-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  92000000-1 usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
  92330000-3 usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne
  92600000-7 usługi sportowe.

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  1.Nazwa zamówienia: „Zakup usługi sportowo-rekreacyjnej dla pracowników Oddziału ZUS w Legnicy”
  2.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo–rekreacyjnych w obiektach sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w:
  1)Wykazie obiektów sportowo - rekreacyjnych dla kart nielimitowanych - wg WZORU załącznika nr 2A do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.
  2)Wykazie obiektów sportowo - rekreacyjnych dla kart limitowanych - wg WZORU załącznika nr 2B do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.
  3. Z usług sportowo - rekreacyjnych korzystać będą pracownicy i członkowie ich rodzin zgłoszeni przez Zamawiającego, w szacunkowej ilości 260 osób w skali miesiąca. Liczba ta stanowi dane szacunkowe i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do korzystania z usług sportowo rekreacyjnych przez wskazaną liczbę osób w formularzu cenowym.


  4.Wykonawca będzie świadczył dostęp do usług rekreacyjno-sportowych, zapewniając
  1)Nielimitowany dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych dla pracowników;
  2)Nielimitowany dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych dla członków rodzin powyżej 15 roku życia;
  3)Nielimitowany dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych dla członków rodzin do 15 roku życia;
  4)Limitowany dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych dla pracowników;
  5)Limitowany dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych dla członków rodzin powyżej 15 roku życia;
  6)Limitowany dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych dla członków rodzin do 15 roku życia.

 • Kryteria oceny ofert

  1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

  cena oferty - znaczenie: 70 %
  ilość dostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych - znaczenie: 30 %

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Ofertę należy:
  1)Złożyć osobiście – w siedzibie Zamawiającego w Legnicy, ul. Władysława Grabskiego 26, Budynek Główny, w Kancelarii – (pok. 21 - parter);

  lub
  2)Przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  ul. Władysława Grabskiego 26
  59-220 Legnica
  pok. 21,

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  27 stycznia 2020  12:00

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, w Oddziale ZUS w Legnicy, ul. Władysława Grabskiego 26, pokój 200 (II piętro).

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 stycznia 2020  11:08

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 stycznia 2020  14:38

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 stycznia 2020  10:45

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 lutego 2020  08:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 lutego 2020  09:50