Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 czerwca 2020  12:57

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia w II Oddziale ZUS w Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  450000/271/6/2020-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  55100000-1 Usługi hotelarskie
  55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej na terenie Warszawy polegającej na udostępnianiu miejsc noclegowych ze śniadaniami dla uczestników szkoleń planowych oraz szkoleń, warsztatów, seminariów, narad, spotkań roboczych oraz konferencji pozaplanowych organizowanych przez Centrum Szkolenia przy II Oddziale ZUS w Warszawie.

 • Kryteria oceny ofert

  1) Cena (P1) - 60%
  2) Liczba dni poprzedzających rezerwację (P2) - 25%
  3) Dostęp do sieci Wi-Fi (P3) - 5%
  4) Lokalizacja hotelu (P4) - 5%
  5) Bezpłatne miejsce parkingowe (P5) - 5%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Miejsce składania ofert:
  1. w formie pisemnej - osobiście w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Podskarbińska 25, w Kancelarii, pok. 18 lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 401
  2. w formie elektronicznej - za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  15 lipca 2020  09:00

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: f4ee4011-826f-48f5-819e-0c00a8760e9e
  2. Klucz publiczny jest zamieszczony razem z Ogłoszeniem o zamówieniu w folderze "Klucz publiczny"

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lipca 2020  08:56

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 lipca 2020  14:10

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 lipca 2020  07:26

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 lipca 2020  14:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lipca 2020  11:00