Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 czerwca 2020  11:16

 • Kategoria zakupowa

  Usługi pocztowe

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług pocztowych polegających na doręczeniu przesyłek listowych do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2021 – 2023

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  ul. Szamocka 3, 5,
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/15/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  64112000-4

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania - 8b9b5828-f909-4984-8abb-f04b85b60c9d
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny".
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Wniesione odwołania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 lipca 2020  10:29

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 lipca 2020  08:47

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 lipca 2020  08:58

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lipca 2020  12:02

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lipca 2020  09:01

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 lipca 2020  09:02