Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 października 2018  10:28

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla około 335 osób pracowników Oddziału i uprawnionych członków rodzin

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/271/16/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  92000000-1 usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,
  92620000-3 usługi w zakresie sportu,
  92610000-0 usługi świadczone przez ośrodki sportowe,
  92600000-7 usługi sportowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 230, ul. Kasztanowa 1,
  58-390 Wałbrzych

 • Termin składania ofert

  31 października 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę winny być kierowane pisemnie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, pok. 230,
  drogą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.marciniak@zus.pl lub boguslaw.chlipala@zus.pl lub
  faksem na nr: (74) 64-97-112
  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  - w sprawach przedmiotu zamówienia:
  Irena Strzeszyna, tel. 74 64-97-307,
  Stanisława Listwan, tel. 74 64-97-310
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.
  - w sprawach dotyczących procedury oraz specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia:
  Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175,
  Bogusław Chlipała, tel. 74 64-97-254,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 października 2018  12:56

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2018  12:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 listopada 2018  07:16