Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 października 2018  10:50

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowa obsługa serwisowa samochodów służbowych stanowiących własność Zamawiającego

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  10-959 Olsztyn
  Plac Konsulatu Polskiego 4

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/15/2018-ZAPV

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.zalewska02@zus.pl lub dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: ZUS Oddział w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, Anna Zalewska pok. 105 z dopiskiem „Oferta na obsługę serwisową samochodów służbowych, nie otwierać przed 14 listopada 2018 r., godzina: 10:30”

  - do dnia: 14 listopada 2018 r., do godz. 10:00

  2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.

  3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  Anna Zalewska, Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521-24-52, E: anna.zalewska02@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 6.30-14.30 (pn.- pt.).

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 listopada 2018  13:41

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 listopada 2018  09:03

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 listopada 2018  09:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 listopada 2018  08:30