Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 września 2019  09:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Rozwój i utrzymanie Systemu Zarządzania Tożsamością (SZT)

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/66/19

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  a) 72 25 32 00-5 - usługi w zakresie wsparcia systemu
  b) 72 24 00 00-9 - usługi analizy systemu i oprogramowania
  c) 72 26 00 00-5 - usługi w zakresie oprogramowania
  d) 80 51 10 00-9 - usługi szkolenia personelu
  e) 48 00 00 00-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
  f) 30 23 30 00-1 urządzenia do przechowywania i odczytu danych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal.

 • Termin składania ofert

  2 października 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 513fff3d-a68d-4cb5-9b73-b79166c54457.
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 września 2019  13:16

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 września 2019  13:38
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Było:

  2 października 2019 r. 09:00

  Jest:

  10.10.2019 r. godz. 09:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  10 października 2019  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 października 2019  13:49

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 października 2019  13:50

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2019  13:58

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2019  14:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 października 2019  11:32

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 października 2019  11:42

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2019  13:29

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2019  13:31

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 listopada 2019  14:23

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 listopada 2019  14:31

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2019  10:48

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2019  10:53

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 grudnia 2019  15:37

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 marca 2020  11:01