Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 września 2019  15:32

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Roboty budowlane w ZUS O/Koszalin i Inspektoracie w Drawsku Pomorskim
  przy ul. Basztowej 1b:

  Część I (zadanie nr 1) – wymiana stolarki drzwiowej na automatyczną w Oddziale ZUS w Koszalinie
  przy ul. Fałata 30;
  Część II (zadanie nr 2) – malowanie pomieszczeń biurowych i SOK-u w Inspektoracie ZUS w Drawsku
  Pomorskim przy ul. Basztowej 1b.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Koszalinie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Koszalinie
  ul. Juliana Fałata 30
  75-434 Koszalin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  170000/271/22/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45 00 00 00-7 Roboty budowlane
  45 21 00 00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
  45 42 11 00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
  45 45 31 00-8 Roboty renowacyjne
  45 43 00 00-0 Pokrywanie podłóg i ścian
  45 44 21 00-8 Roboty malarskie
  45 31 21 00-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
  45 31 11 00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
  45 31 43 10-7 Układanie kabli
  45 31 51 00-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
  31 21 11 00-9 Tablice do aparatury elektrycznej

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Koszalinie
  ul. Fałata 30
  75-434 Koszalin
  Pokój 021

 • Termin składania ofert

  25 września 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  - pani Barbara Wojtan,
  - pani Katarzyna Saporowska,
  w dniach (roboczych): od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, tel.: 94 348 55 14.
  Adres e-mail Zamawiającego: zap_koszalin@zus.pl
  (w tytule proszę podać nr postępowania : 170000/271/22/2019-ZAP).

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 września 2019  10:40

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 września 2019  10:44

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 października 2019  13:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 października 2019  13:44

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2019  09:32