Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 maja 2020  10:30

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja dachu na budynkach O/ZUS Chrzanów, ul. Oświęcimska 12 i 14

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chrzanowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  070000/271/2/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45261213-0
  45262100-2

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie ZUS Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14:

  1) osobiście: miejsce składania – siedziba Oddziału w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 14, dziennik podawczy – parter, sektor A;
  lub
  2) drogą pocztową na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów

 • Termin składania ofert

  29 maja 2020  14:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 1-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty dostarczane przez Pocztę Polską oraz kurierów (dokumenty będą obsługiwane przez kancelarię dopiero po upływie 1 dnia od ich złożenia), uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełny 1 dzień przed wyznaczonym terminem tj. do 27.05.2020 r.)

  Jednodniowa kwarantanna nie obejmuje dokumentów składanych na dziennik podawczy.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 maja 2020  14:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 czerwca 2020  14:05