Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 maja 2020  14:25

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłowni, węzłów cieplnych, stacji redukcyjnej gazu II stopnia, systemów wykrywania gazów szkodliwych oraz badanie szczelności instalacji gazowych
  znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Numer postępowania

  150000/271/ZP - 4/2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
  50531200-8 Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej,

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce.
  Osobiście lub poprzez posłańca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kolberga 2a, 25-520 Kielce. Osoba składa ww. dokumentację na Informacji Ogólnej – Dziennik Podawczy w budynku przy ul. Kolberga 2a w Kielcach (parter – wejście główne).

 • Termin składania ofert

  27 maja 2020  12:00

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych są:
  Agnieszka Bujnowska, stanowisko służbowe: Główny Specjalista
  tel. (0 41) 33 56 748, e-mail: zap_kielce@zus.pl
  Paweł Orliński, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
  tel. (0 41) 367-74-23, e-mail: zap_kielce@zus.pl
  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
  Marek Armata, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
  tel. (0 41) 335-65-06, e-mail: marek.armata@zus.pl
  godziny kontaktu: 7.30 – 15.00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 maja 2020  14:44

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 czerwca 2020  12:48