Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 maja 2020  15:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 CHORZÓW

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/271/5/2019-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
  Kod główny – 7971 0000-4 – usługi ochroniarskie,
  Kod dodatkowy - 7971 1000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu.

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia
  w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie oraz w podległych
  jednostkach organizacyjnych.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania i warunków zamówienia.

  3. Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej
  niż od dnia 30 czerwca 2020 r. od godziny 06:00 do dnia 30 czerwca 2022 r. do godziny 06:00.

 • Kryteria oceny ofert

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  Cena oferty (brutto) - 100%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, w terminie do dnia 21 maja 2020 godz. 13.00. Osoba składająca
  ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie u ochrony obiektu (parter wejście główne). Pracownik wyznaczony przez Zamawiającego odbierze dokumenty potwierdzając termin ich złożenia.
  UWAGA! - Zamawiający informuje, że z uwagi na obowiązywanie ustawy z 2 marca 2020 roku
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) oraz wprowadzone ograniczenia z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce, oferta dostarczona przez Pocztę Polską lub kurierów zostanie poddana obowiązkowej kwarantannie przez okres 1 dnia kalendarzowego, wobec czego oferty dostarczone
  w powyższy sposób należy złożyć w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem, tj. do 19 maja 2020 roku. Oferty złożone do skrzynek, umieszczonych na parterze przy głównym wejściu do budynku przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 45, będą rejestrowane
  na bieżąco.

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  21 maja 2020  13:00

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2020 roku w siedzibie Zamawiającego
  w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, hol I piętro, o godzinie 13.30.

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 maja 2020  12:50

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 maja 2020  14:10

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 maja 2020  12:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 czerwca 2020  12:20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 czerwca 2020  13:00
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Konsorcjum firm:

  ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów - Lider konsorcjum;
  NOVIA Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzów - Partner konsorcjum.