Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 maja 2020  09:41

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia budynków i posesji Oddziału ZUS w Olsztynie i podległych jednostek terenowych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/271/06/2020-ZAPII

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  - 79710000-4 – usługi ochroniarskie,
  - 79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu,
  - 79715000-9 – usługi patrolowe.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Dodatkowe informacje

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
  imię i nazwisko: Iwona Maszkowska
  stanowisko służbowe: Specjalista
  numer telefonu: 89 521-24-77
  e-mail: ZAP_Olsztyn@zus.pl
  godziny pracy: 7:00-15:00

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 maja 2020  12:24

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2020  10:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 czerwca 2020  11:47

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 czerwca 2020  13:57