W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartosci od 1000 euro do 30000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 15.02.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 kwietnia 2020  11:23

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  Dostawa klawiatur z czytnikiem kart i myszek dla I, II i III Oddziału ZUS
  w Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/272/7/2020/ZAP/ZP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ZAP_Warszawa1@zus.pl
  lub
  dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: I Oddział ZUS w Warszawie, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa.
  (ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W KRAJU PRZYPADKU WYBORU FORMY PISEMNEJ OFERTA ZOSTANIE PODDANA OBOWIĄZKOWEJ „KWARANTANNIE” PRZEZ 3 DNI KALENDARZOWE, WOBEC CZEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ W TERMINIE UMOŻLIWIAJĄCYM PODDANIE JEJ KWARANTANNIE PRZED OTWARCIEM).
  Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.
  Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 10.30, informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2020  09:37