Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  25 września 2018  14:34

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z wyposażeniem dodatkowym

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/37/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z wyposażeniem dodatkowym.
  Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:
  1. Część A zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia podstawowego jest zakup i dostawa:
  - 454 sztuk komputerów przenośnych - Typ A,
  - 935 sztuk komputerów przenośnych - Typ A1
  z systemem operacyjnym i wyposażeniem dodatkowym.
  2.Część B zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
  1)Zamówienie podstawowe:
  - 5035 sztuk komputerów stacjonarnych – Typ B (dalej: stacja robocza) z systemem operacyjnym i wyposażeniem dodatkowym,
  - 5170 sztuk monitorów.
  2) Zamówienie opcjonalne:
  Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie zakupu i dostawy do 500 sztuk takich samych monitorów.
  Zakres prawa opcji, zgodny z pkt 2.1.2.5. SIWZ.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia objętego prawem opcji zawarty został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3B do SIWZ.
  3. Część C zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 13 sztuk komputerów przenośnych Typ C z systemem operacyjnym i wyposażeniem dodatkowym.

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  1. dla Części A i C zamówienia:
  - 30213100-6 – Komputery przenośne
  - 30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów
  2. dla Części B zamówienia:
  - 30213000-5 – Komputery osobiste
  - 30231300-0 – Monitory ekranowe
  - 30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia.

 • Termin składania ofert

  10 października 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 października 2018  13:42

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 października 2018  13:57

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 października 2018  15:41

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 października 2018  15:45

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 października 2018  15:32

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 października 2018  15:35
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Zmian terminu składania ofert z: 12.10.2018 r. do godz. 09.00 na: 22.10.208 r. do godz. 09.00.

  Zmiana terminu otwarcia ofert z: 12.10.2018 r. godz. 09.30 na: 22.10.2018 r. godz. 09.30.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  22 października 2018  09:00

Wniesione odwołania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 października 2018  12:58

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 października 2018  16:26

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 października 2018  16:28

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 października 2018  17:51

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 października 2018  17:52

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 listopada 2018  13:47

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 listopada 2018  13:49

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 listopada 2018  10:15

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 listopada 2018  13:17
 • Zmiana dotyczy

  Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 • Treść zmiany

  Było:
  2. Część B zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
  1) Zamówienie podstawowe:
  - 5035 sztuk komputerów stacjonarnych - Typ B (dalej: stacja robocza) z systemem operacyjnym i wyposażeniem dodatkowym,
  - 5170 sztuk monitorów.
  2) Zamówienie opcjonalne:
  Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie zakupu i dostawy do 500 sztuk takich samych monitorów.
  Zakres prawa opcji, zgodny z pkt 2.1.2.5. SIWZ.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia objętego prawem opcji zawarty został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3B do SIWZ.


  Jest:
  2. Część B zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
  1) Zamówienie podstawowe:
  - 1865 sztuk komputerów stacjonarnych - Typ B (dalej: stacja robocza) z systemem operacyjnym i wyposażeniem dodatkowym,
  - 2500 sztuk monitorów.
  2) Zamówienie opcjonalne:
  Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie zakupu i dostawy do 500 sztuk takich samych monitorów.
  Zakres prawa opcji, zgodny z pkt 2.1.2.5. SIWZ.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia objętego prawem opcji zawarty został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3B do SIWZ.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  10 grudnia 2018  09:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 grudnia 2018  16:39

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 stycznia 2019  16:42

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 lutego 2019  15:13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 kwietnia 2019  14:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 czerwca 2019  13:53

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 sierpnia 2019  10:32

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2019  12:43