Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 października 2018  08:36

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja Sali Obsługi Klienta oraz gabinetów lekarskich w Inspektoracie ZUS w Ciechanowie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Płocku
  09-402 Płock, al. Jachowicza 1

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/271/17/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45000000-7 Roboty budowlane
  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  45410000-4 Tynkowanie
  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, pokój 211 – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych – w terminie do dnia 15.11.2018r. do godz. 12:00.

 • Termin składania ofert

  15 listopada 2018  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje takich zamówień

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2018r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, sala konferencyjna.
  2. Osoby wyznaczonae do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:
  Paulina Bagińska
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 25-05, fax (24) 264 03 41.
  w zakresie proceduralnym
  Tomasz Świątkowski
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Referat Nieruchomości
  tel. (24) 262-52-71 wew. 24-15
  w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 listopada 2018  07:54

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 grudnia 2018  08:03

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 grudnia 2018  08:35