Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 października 2018  11:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Oddziału ZUS w Zabrzu oraz na terenach zewnętrznych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zabrzu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zabrzu
  ul. Szczęść Boże 18
  41 - 800 Zabrze

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  480000/271/4/2018 - ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90910000 – 9 usługi sprzątania
  90911200 – 8 usługi sprzątania budynków
  90911300 – 9 usługi czyszczenia okien
  90914000 – 7 usługi sprzątania parkingów
  90919200 – 4 usługi sprzątania biur
  90620000 – 9 usługi odśnieżania
  90630000 – 2 usługi usuwania oblodzeni
  90612000 – 0 usługi zamiatania ulic
  77310000 – 6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
  77314000 – 4 usługi utrzymania gruntów
  77314100 – 5 usługi w zakresie trawników

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18, I piętro, pok. 119 lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu
  ul. Szczęść Boże 18
  41 - 800 Zabrze

 • Termin składania ofert

  19 listopada 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2018  13:35

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 listopada 2018  09:40
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  W sekcji IV.2.2 ogłoszenia o zamówieniu - „Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału" zamiast: "Data: 19/11/2018, Czas lokalny: 10:00", po zmianie jest: "Data: 21/11/2018, Czas lokalny: 10:00".

  W sekcji IV.2.7 ogłoszenia o zamówieniu - „Warunki otwarcia ofert" zamiast: "Data: 19/11/2018, Czas lokalny: 10:30", po zmianie jest: "Data: 21/11/2018, Czas lokalny: 10:30".

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  21 listopada 2018  10:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 listopada 2018  14:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 grudnia 2018  13:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 stycznia 2019  14:00