Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  17 października 2018  11:24

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych i terenach przyległych do budynków Oddziału ZUS w Częstochowie oraz Inspektoratów ZUS w Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie oraz Biura Terenowego ZUS w Koniecpolu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  090000/271/2/2018/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  90919200-4 - Usługi sprzątania biur
  90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
  90911300-9 - Usługi czyszczenia okien
  90612000-0 - Usługi zamiatania ulic
  90620000-9 - Usługi odśnieżania
  90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
  77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45 do 28 listopada 2018 r. do godz. 9:00 (Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A).

 • Termin składania ofert

  28 listopada 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert tj. 28 listopada 2018 r.
  o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45,
  budynek A pok. 312.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 listopada 2018  08:10

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 listopada 2018  08:24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 stycznia 2019  13:07

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 lutego 2019  09:10