Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  17 października 2018  15:10

 • Tytuł postępowania

  Zestawienie i utrzymanie łączy do sieci Internet w ramach Projektu „zakup usługi operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS”, część 3 z 5

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/22/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej,
  72318000-7 - Usługi przesyłu danych,
  72400000-4 - Usługi internetowe,
  64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych.

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane w dni robocze Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 16:00 na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza zwoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik Zamawiającego odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia.

 • Termin składania ofert

  5 listopada 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający przewiduje udzielenie udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego („zestawienie i utrzymanie łączy do sieci Internet”) obejmujących w szczególności zakres i warunki jak w zamówieniu podstawowym – w tym m. in.: zmiana przepływności, zmiana Lokalizacji, uruchomienie nowych Lokalizacji.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem - wyłącznie na nr (22) 667-17-33/36, lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl
  2. Zamówienie udzielane jest w częściach w ramach Projektu „zakup usługi operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS”, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania; łączna wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro.
  3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.10.2018 r. o godz. 15:01.

Przetarg nieograniczony - Publikacja SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2018  14:09

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2018  15:28

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2018  15:29

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 listopada 2018  15:30

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 listopada 2018  15:32
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  W ogłoszeniu jest:
  Termin składania ofert
  08.11.2018 r., godz. 09:00

  Zmienia się na:
  Termin składania ofert
  13.11.2018 r., godz. 09:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  13 listopada 2018  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 listopada 2018  13:28

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 listopada 2018  13:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2018  13:32

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2018  13:33
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  W ogłoszeniu jest:

  Termin składania ofert
  16.11.2018 r., godz. 09:00

  Zmienia się na:

  Termin składania ofert
  20.11.2018 r., godz. 09:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  20 listopada 2018  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 listopada 2018  16:12

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 listopada 2018  16:13
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  W ogłoszeniu jest:
  Termin składania ofert
  20.11.2018 r., godz. 09:00

  Zmienia się na:
  Termin składania ofert
  03.12.2018 r., godz. 09:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  3 grudnia 2018  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2018  14:59

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2018  15:01

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 grudnia 2018  15:07

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 grudnia 2018  15:11

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 grudnia 2018  15:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 stycznia 2019  14:25

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 lutego 2019  13:17