Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  17 października 2018  17:18

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i instalacja podzespołów do serwerów kasetowych wraz z usługą serwisu serwerów.

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/47/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
  30236110-6 Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
  50312000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
  72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane w dni robocze Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 16:00 na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza zwoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik Zamawiającego odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia.

 • Termin składania ofert

  26 listopada 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem - wyłącznie na nr (22) 667-17-33/36, lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl

  2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.10.2018 r. o godz. 16:21.

Przetarg nieograniczony - Publikacja SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2018  13:41

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2018  09:50

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 listopada 2018  08:08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 stycznia 2019  15:42

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 marca 2019  16:09