Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 października 2018  13:05

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem dodatkowym - postępowanie 5 z 5, znak: TZ/271/42/18

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/42/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 57 sztuk komputerów przenośnych (dalej laptop) z systemem operacyjnym i wyposażeniem dodatkowym do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Szczegółowe parametry techniczne laptopów i wyposażenia dodatkowego znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ.
  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  -30213100-6 – Komputery przenośne
  -30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  
  Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia
   

 • Termin składania ofert

  6 listopada 2018  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2018  15:20

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2018  16:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 listopada 2018  08:33

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 listopada 2018  08:45

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 listopada 2018  16:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 listopada 2018  14:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 grudnia 2018  13:35

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 stycznia 2019  10:35