Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 października 2018  15:30

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem dodatkowym - postępowanie 2 z 5, znak: TZ/271/39/18

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/39/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 65 sztuk komputerów przenośnych (dalej: laptop) z systemem operacyjnym i wyposażeniem dodatkowym do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Szczegółowe parametry techniczne laptopów i wyposażenia dodatkowego znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ.

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  -30213100-6 – Komputery przenośne,
  -30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia.

 • Termin składania ofert

  9 listopada 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2018  15:20

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2018  15:45

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2018  16:27
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Zmian terminu składania ofert z: 09.11.2018 r. do godz. 10.00 na: 13.11.208 r. do godz. 10.00.

  Zmiana terminu otwarcia ofert z: 09.11.2018 r. godz. 10.30 na: 13.11.2018 r. godz. 10.30.

 • Termin składania ofert

  13 listopada 2018  10:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 listopada 2018  15:31

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 listopada 2018  15:41
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Zmian terminu składania ofert z: 13.11.2018 r. do godz. 10.00 na: 14.11.2018 r. do godz. 10.30.

  Zmiana terminu otwarcia ofert z: 13.11.2018 r. godz. 10.30 na: 14.11.2018 r. godz. 11.00.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  14 listopada 2018  10:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 listopada 2018  15:09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 listopada 2018  12:55

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 stycznia 2019  09:23