Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 listopada 2018  16:03

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z wyposażeniem dodatkowym - postępowanie 3 z 5, znak: TZ/271/40/18

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/40/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 135 sztuk komputerów stacjonarnych (dalej: stacja robocza) z systemem operacyjnym i wyposażeniem dodatkowym do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Szczegółowe parametry techniczne stacji roboczych i wyposażenia dodatkowego znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ.
  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:
  - 30213000-5 – Komputery osobiste
  - 30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia.

 • Termin składania ofert

  16 listopada 2018  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 listopada 2018  15:37

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 grudnia 2018  16:05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 stycznia 2019  09:57