Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 października 2018  09:36

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 października 2018  15:05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 stycznia 2019  13:31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lutego 2019  13:46
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Konsorcjum firm:
  Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław - lider
  Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław - partner
  Impel Provider Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław - partner
  Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław - partner
  ITM Poland S.A., ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra - partner