Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 czerwca 2018  11:35

 • Tytuł postępowania

  Zestawienie i utrzymanie łączy WAN MPLS w ramach Projektu „zakup usługi operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS”, część 1 z 5.

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5,
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/15/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
   72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej,
   72318000-7 - Usługi przesyłu danych,
   72400000-4 - Usługi internetowe,
   64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik Zamawiającego odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia.

 • Termin składania ofert

  6 sierpnia 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego („zestawienie i utrzymanie łączy WAN MPLS”) obejmujących w szczególności zakres i warunki jak w zamówieniu podstawowym – w tym m. in.: zmiana przepustowości łączy, zmiana Lokalizacji, uruchomienie nowych Lokalizacji.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem – wyłącznie na numer (22) 667-17-33/36, lub drogą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl
  2. Zamówienie udzielane jest w częściach w ramach Projektu „zakup usługi operatora
  sieci rozległej WAN KSI ZUS”, z których każda stanowi przedmiot odrębnego
  postępowania, wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość
  kwoty 144.000 euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
  8 ustawy Pzp.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 lipca 2018  15:45

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 lipca 2018  14:48

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 lipca 2018  14:53

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 sierpnia 2018  17:10

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 sierpnia 2018  17:12

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 sierpnia 2018  16:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 października 2018  11:20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2018  13:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 listopada 2019  09:06