Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 sierpnia 2018  13:30

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Szamotułach

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/271/4/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45000000-7 Roboty budowlane
  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań
  Sekretariat pok. 353

 • Termin składania ofert

  12 września 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 września 2018  14:05

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 września 2018  14:05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 listopada 2018  10:05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 stycznia 2019  12:05