Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 września 2018  13:44

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego wnętrza Biura Terenowego ZUS Grodzisk Mazowiecki w budynku przy ul. Pańskiej 17

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  550000/271/26/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  39130000-2 Meble biurowe;
  39100000-3 Meble
  39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego – ul. Czerniakowska 16 (wejście od ul. Czerniakowskiej, budynek VGB), Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, piętro I, pok. 108 lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 108

 • Termin składania ofert

  14 września 2018  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 września 2018  14:17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 września 2018  13:37

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 września 2018  08:48