Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 września 2018  09:33

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i wdrożenie macierzy dyskowych dla platformy Mainframe oraz świadczenie usług serwisu przez maksymalnie 72 miesiące.

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/32/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
  30233100-2 Komputerowe jednostki do przechowywania
  72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
  72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
  72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
  72251000-9 Usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter wejście główne).

 • Termin składania ofert

  22 października 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem – wyłącznie na numer +48 22 667 17 33/36, lub drogą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl.

Wniesione odwołania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 września 2018  13:07

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 września 2018  15:34

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 września 2018  15:48

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 października 2018  16:15

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 października 2018  15:25

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 października 2018  16:30
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Zmian terminu składania ofert z: 24.10.2018 r. do godz. 10.00 na: 25.10.208 r. do godz. 10.00

  Zmiana terminu otwarcia ofert z: 24.10.2018 r. godz. 10.30 na: 25.10.2018 r. godz. 10.30.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  25 października 2018  10:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2018  16:19

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2018  16:22

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 października 2018  09:02

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 października 2018  09:03

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2018  15:53

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2018  15:59

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 listopada 2018  15:12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 kwietnia 2019  16:04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 kwietnia 2019  16:05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 maja 2019  15:56