Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 września 2018  14:54

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Zestawienie i utrzymanie połączeń światłowodowych w ramach Projektu „zakup usługi operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS”, część 4 z 5.

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/26/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  1) 72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej,
  2) 72318000-7 - Usługi przesyłu danych,
  3) 72400000-4 - Usługi internetowe,
  4) 64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane w dni robocze Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 16:00 na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza zwoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik Zamawiającego odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia.

 • Termin składania ofert

  5 października 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego („zestawienie i utrzymanie połączeń światłowodowych”) obejmujących w szczególności zakres i warunki jak w zamówieniu podstawowym – w tym dot. m. in.: zmiany przepustowości łączy, zmiany Lokalizacji, uruchomienia nowych Lokalizacji.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem - wyłącznie na nr (22) 667-17-33/36, lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl
  2. Zamówienie udzielane jest w częściach w ramach Projektu „zakup usługi operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS”, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania; łączna wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 października 2018  16:38
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

  1. Warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej (szczegółowe informacje zostały zawarte w złączonym pliku "2018 10 02 - Sprostowanie ogłoszenia.pdf).

  2. Terminu składania ofert z 05.10.2018 r., godz. 09:00 na 18.10.2018 r., godz. 09.00.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  18 października 2018  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 października 2018  16:43

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 października 2018  13:47

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 października 2018  13:52

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2018  17:01

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2018  17:10

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2018  11:47

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 marca 2019  15:28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 sierpnia 2019  15:01