Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  17 września 2018  08:32

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Usługi serwisu tj. konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek w Oddziałach ZUS w Rzeszowie,Jaśle, Nowym Sączu i Tarnowie, realizowane przez O/ZUS Rzeszów

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie al.Piłsudskiego 12 Rzeszów35-075

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/271/06/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
  - 50312000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie , Al. Piłsudskiego 12, 35-075
  Rzeszów pok. nr 26 (dziennik podawczy). z uwzględnieniem postanowień pkt 1.5.3. SIWZ, do
  dnia 17.10.2018 r. do godziny 9:00

 • Termin składania ofert

  17 października 2018  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 października 2018  08:12

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2018  08:31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2018  13:25

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 grudnia 2018  07:27