Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 września 2018  14:19

 • Kategoria zakupowa

  Usługi szkoleniowe

 • Tytuł postępowania

  Zakup szkoleń w zakresie umiejętności interpersonalnych, umiejętności menedżerskich oraz obsługi klientów

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/38/17

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup szkoleń w zakresie umiejętności interpersonalnych, umiejętności menedżerskich oraz obsługi klientów w podziale na następujące części:
  - Część I – kompetencje menedżerskie,
  - Część II – komunikacja,
  - Część III – kreatywność,
  - Część IV – obsługa klientów,
  - Część V – radzenie sobie ze stresem i zarządzanie emocjami,
  - Część VI – sztuka prezentacji i wystąpienia publiczne,
  - Część VII – współpraca w zespole,
  - Część VIII – zarządzanie sobą w czasie.
  Wykonawca wraz z ofertą złoży Projekt programu szkolenia w celu dokonania oceny jakości szkolenia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we Wzorze umowy.
  2. W ramach Umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w ramach prawa opcji, skierowania do przeszkolenia dodatkowej liczby grup, tzn. w czasie trwania Umowy może zwiększyć liczbę grup do szkoleń w każdej z części zamówienia, zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 do Umowy.
  3. Zamawiający informuje, że Wykonawcy będą składać oferty odnosząc się do ceny jednego dnia szkolenia za jedną grupę na dany temat.
  4. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 • Kryteria oceny ofert

  Całkowita cena oferty brutto (C) - 40 %
  Jakość szkolenia (J) - 40%
  Doświadczenie trenerów (D) - 20 %

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub poprzez posłańca od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ofertę zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia,

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  16 października 2018  14:30

 • Dodatkowe informacje

  Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 4.1.1.4.), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 września 2018  15:32

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 października 2018  11:33

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 października 2018  11:32

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2018  09:36

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 lutego 2019  13:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lutego 2019  12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 lutego 2019  10:46

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 marca 2019  08:30
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  1. Dotyczy części I zamówienia „Kompetencje menedżerskie” - umowa została zawarta w dniu 19.03.2019 r. z wykonawcą: ALTKOM AKADEMIA S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
  2. Dotyczy części II zamówienia „Komunikacja” - umowa została zawarta w dniu 18.03.2019 r. z wykonawcą EDU-PASJA Sp. z o.o., ul. Żupańskiego 19/6, 61-542 Poznań.
  3. Dotyczy części III zamówienia „Kreatywność” - umowa została zawarta w dniu 19.03.2019 r. z wykonawcą: ALTKOM AKADEMIA S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
  4. Dotyczy części IV zamówienia „Obsługa Klientów” - umowa została zawarta w dniu 18.03.2019 z wykonawcą EDU-PASJA Sp. z o.o., ul. Żupańskiego 19/6, 61-542 Poznań.
  5. Dotyczy części V zamówienia "Radzenie sobie ze stresem i zarządzanie emocjami” - umowa została zawarta w dniu 18.03.2019 r. z wykonawcą EDU-PASJA Sp. z o.o., ul. Żupańskiego 19/6, 61-542 Poznań.
  6. Dotyczy części VI zamówienia "Sztuka prezentacji i wystąpienia publiczne” - umowa została zawarta w dniu 18.03.2019 r. z wykonawcą EDU-PASJA Sp. z o.o., ul. Żupańskiego 19/6, 61-542 Poznań.
  7. Dotyczy części VII zamówienia „Współpraca w zespole” - umowa została zawarta w dniu 19.03.2019 r. z wykonawcą: ALTKOM AKADEMIA S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
  8. Dotyczy części VIII zamówienia "Zarządzanie sobą w czasie” - umowa została zawarta w dniu 18.03.2019 r. z wykonawcą EDU-PASJA Sp. z o.o., ul. Żupańskiego 19/6, 61-542 Poznań.