Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 września 2018  12:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/271/11/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 - usługi ochroniarskie,
  79711000-1 - usługi nadzoru przy użyciu alarmu.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
  1. Marta Generowicz-Filipczak (tel. +48 627357186),
  2. Wojciech Koźmiński (tel. +48 627357286).

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 września 2018  11:00

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 września 2018  11:10

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2018  14:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 grudnia 2018  09:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 stycznia 2019  10:30
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  Umowa, której przedmiot stanowi wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, została zawarta w dniu 21 grudnia 2018r. z następującymi wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
  1. lider konsorcjum:
  MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o.
  ul. 3-go Maja 64/66
  93-408 Łódź,
  2. konsorcjant:
  MAXUS Sp. z o.o.
  ul. 3-go Maja 64/66
  93-408 Łódź,
  3. konsorcjant:
  MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o.
  ul. Trybunalska 21
  95-080 Kruszów.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 stycznia 2019  12:30