Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 kwietnia 2016  13:33

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/79/15

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury Platformy Usług Elektronicznych (PUE) poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym dostarczenie urządzeń oraz licencji na oprogramowanie wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługami wdrożeniowymi – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych. Za produkty równoważne Zamawiający uzna produkty o nie gorszych parametrach technicznych niż produkty określone w Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, których zastosowanie prowadzi do zmiany platformy, za produkt równoważny zostanie uznane rozwiązanie obejmujące:
  1) dostosowanie (wraz z migracją) wszystkich aplikacji pracujących w PUE oraz oprogramowania systemowo narzędziowego do prawidłowej pracy na zaoferowanym rozwiązaniu;
  2) zapewnienie nieprzerwanego, prawidłowego funkcjonowania PUE przez cały okres trwania umowy;
  3) zapewnienie mechanizmów ciągłości działania dla zaproponowanej platformy wraz z dostosowaniem wszystkich procedur eksploatacyjnych, administratorskich dla zaproponowanych rozwiązań;
  4) przeszkolenie pracowników (administratorów i operatorów) Zamawiającego z zastosowanych rozwiązań techniczno-systemowych.

  3. Kod Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):
  30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy
  48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
  48820000-2 – Serwery
  72541000-9 – Usługi rozbudowy sprzętu komputerowego
  80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego

  4. Miejsce dostawy i wdrożenia przedmiotu zamówienia:
  1) Szamocka 3, 01-748 Warszawa – do tej lokalizacji dostarczane są elementy przedmiotu zamówienia przeznaczone dla Centralnego Ośrodka Obliczeniowego (COO) w Warszawa;
  2) Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – do tej lokalizacji dostarczane są elementy przedmiotu zamówienia przeznaczone dla Zapasowego Centralnego Ośrodka Obliczeniowego (ZCOO) w Warszawie.

  5. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ, tj. we Wzorze umowy i jej załącznikach.

  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin wykonania zamówienia

  Patrz "Dodatkowe informacje"

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia, każda o wartości równej lub przekraczającej kwotę 8 000 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jedna z nich obejmująca swoim zakresem również wdrożenie, konfigurację dostarczonych urządzeń sieciowych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Poprzez dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należycie zrealizowane dostarczenie sprzętu sieciowego, takiego jak: routery, przełączniki sieciowe, zapory sieciowe itp. W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, wykonana część musi odpowiadać powyższym wymaganiom.
  W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę przynajmniej jeden z nich musi wykazać się spełnieniem warunku, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to co najmniej jeden z nich powinien samodzielnie spełnić powyższy warunek udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, dostawy, przy realizacji których brał udział, jako członek konsorcjum, z dowodów, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, powinien wynikać zakres prac wykonanych przez Wykonawcę, jako członka konsorcjum.
  3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  4. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

  II. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
  1.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
  1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji;
  2) wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt I ppkt 2 powyżej, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacji;
  3) jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
  1.2. Oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
  1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji;
  2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) oraz pkt 10) i 11) ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  7) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
  1.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia:
  1) wypełniony Załącznik A do Formularza ofertowego;
  2) specyfikacja techniczna (opis) produktów, które mają zostać dostarczone Zamawiającemu, na potwierdzenie spełniania warunków określonych w Załączniku A do Formularza ofertowego - w formie określonej w Załączniku A do Formularza ofertowego.
  1.4. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:
  1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
  2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy.
  2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) - 8), pkt 10) i 11) ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8), pkt 10) i 11) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
  3. Wykonawca zagraniczny
  3.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt II ppkt 1.2.:
  1) ppkt 2), 3), 4), 6) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2) ppkt 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8), pkt 10) i 11) ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ppkt 3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem - wystawione odpowiednio w terminach określonych w ppkt 3.1.

  III. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
  1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  2. Wykonawcy, o których mowa w ppkt. 1, składają jedną ofertę, przy czym:
  a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt II ppkt 1.2. składa każdy z Wykonawców,
  b) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy – wszyscy Wykonawcy wspólnie,
  c) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.

  IV. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki oraz czy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia na podstawie złożonych, przez Wykonawcę, wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego i określonych w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca - spełnia albo Wykonawca - nie spełnia poszczególnych warunków.

 • Informacja na temat wadium

  Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

  1) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) - 90 %
  2) Deklarowany czas obsługi zgłoszeń krytycznych (max 24 godziny) - 3 %
  3) Jednorodność sprzętu oferowanego przez Wykonawcę w ramach funkcjonalnosci "System bezpieczeństwa" - 3 %
  4) Przeprowadzenie szkoleń przez autoryzowany ośrodek szkoleniowy producenta - 4 %

 • Miejsce i termin składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", pok. 104 do dnia 30.05.2016 r. do godz. 12:00

 • Termin związania ofertą

  60 dni

 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  I. Dotyczy działu "Termin realizacji zamówienia":
  1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem szkoleń, o których mowa w pkt 12.8 (cz. III) Załącznika nr 1 do Wzoru umowy (stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) – do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
  2) Termin realizacji szkoleń, o których mowa w pkt 12.8 (cz. III) Załącznika nr 1 do Wzoru umowy (stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) – do dnia 31 grudnia 2016 roku.
  3) Wymagane jest zaoferowanie 36 miesięcznej gwarancji, bez dodatkowych opłat, na przedmiot zamówienia.

  II. Zmiany umowy:
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji – jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany Umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności.
  3. Zmiana Umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
  4. Zmiana postanowień Umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.
  5. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

  III. W przypadku wniesienia odwołania odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu - wyłącznie na numer (22) 667 17 33/36 lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres SekretariatDZP@zus.pl.
  IV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  V. Zamawiający informuje, że przy przeliczaniu wartości kwoty dotyczącej spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyrażonych w walutach obcych, stosowany będzie średni kurs wymiany walut NBP dla danej waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. W przypadku gdy dana waluta już nie istnieje, to do przeliczenia wartości przyjęty będzie średni kurs wymiany walut NBP z ostatniego dnia jej istnienia.
  VI. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazało do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.04.2016 r.

  VII. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.zus.pl) w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Publikacja siwz (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 kwietnia 2016  09:26

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 maja 2016  14:35
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Pole otrzymuje następujące brzmienie:

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", pok. 104 do dnia 30.06.2016 r. do godz. 09:00

Protesty, odpowiedzi na protesty, wezwania o przyłączenie do protestów oraz rozstrzyganie protestów (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 kwietnia 2016  13:54

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 maja 2016  14:32
 • Nazwa zmienionego pola

  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 • Treść zmiany

  Pkt I ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia, każda o wartości równej lub przekraczającej kwotę 8 000 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jedna z nich obejmująca swoim zakresem również wdrożenie, konfigurację dostarczonych serwerów, macierzy i urządzeń sieciowych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Poprzez dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należycie zrealizowane dostarczenie serwerów, macierzy i sprzętu sieciowego, takiego jak: routery, przełączniki sieciowe, zapory sieciowe itp. W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, wykonana część musi odpowiadać powyższym wymaganiom.
  W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę przynajmniej jeden z nich musi wykazać się spełnieniem warunku, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to co najmniej jeden z nich powinien samodzielnie spełnić powyższy warunek udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, dostawy, przy realizacji których brał udział, jako członek konsorcjum, z dowodów, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, powinien wynikać zakres prac wykonanych przez Wykonawcę, jako członka konsorcjum.

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 maja 2016  14:38
 • Nazwa zmienionego pola

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 • Treść zmiany

  Pole otrzymuje następujące brzmienie:

  1) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) - 93 %
  2) Deklarowany czas obsługi zgłoszeń krytycznych (max 24 godziny) - 3 %
  3) Przeprowadzenie szkoleń autoryzowanych przez producentów sprzętu i/lub oprogramowania - 4 %

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 maja 2016  15:17

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 czerwca 2016  08:36
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Pole otrzymuje następujące brzmienie:

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", pok. 104 do dnia 12.08.2016 r. do godz. 09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 czerwca 2016  09:01

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 sierpnia 2016  11:49

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 sierpnia 2016  11:51
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Pole otrzymuje następujące brzmienie:

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", pok. 104 do dnia 30.09.2016 r. do godz. 09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 września 2016  10:50

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 września 2016  10:52
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Pole otrzymuje następujące brzmienie:

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", pok. 104 do dnia 30.11.2016 r. do godz. 09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 listopada 2016  11:02

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 listopada 2016  11:04
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Pole otrzymuje następujące brzmienie:

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", pok. 104 do dnia 17.01.2017 r. do godz. 09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 stycznia 2017  13:30

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 stycznia 2017  13:32
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Pole otrzymuje następujące brzmienie:

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", pok. 104 do dnia 01.03.2017 r. do godz. 09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 lutego 2017  10:45

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 lutego 2017  10:47
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Pole otrzymuje następujące brzmienie:

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", pok. 104 do dnia 20.04.2017 r. do godz. 09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 kwietnia 2017  09:34

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 kwietnia 2017  09:38
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Pole otrzymuje następujące brzmienie:

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", pok. 104 do dnia 20.06.2017 r. do godz. 09:00

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 czerwca 2017  10:00
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, skrzydło "C"pok. 104 do dnia 25.09.2017 r do godz. 09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 czerwca 2017  10:00

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 września 2017  10:00
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, skrzydło "C"pok. 104 do dnia 24.11.2017 r do godz. 09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 września 2017  10:00

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 listopada 2017  09:22
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, skrzydło "C"pok. 104 do dnia 28.02.2018 r do godz. 09:00

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 lutego 2018  15:20
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C" pok. 104 do dnia 28.02.2018 r. do godz. 09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 lutego 2018  15:23

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 lutego 2018  15:28
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, skrzydło "C" pok. 104 do dnia 20.03.2018 r. do godz. 09.00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 lutego 2018  15:29

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 marca 2018  11:39

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 marca 2018  11:45
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, skrzydło "C" pok. 104 do dnia 15.05.2018 r. do godz. 09.00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 maja 2018  08:29

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 maja 2018  08:29
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, skrzydło "C" pok. 104 do dnia 12.07.2018 r. do godz. 09.00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 lipca 2018  10:06

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2018  13:56

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2018  15:34
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, skrzydło "C" pok. 104 do dnia 28.02.2019 r. do godz. 09.00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lutego 2019  16:09

Modyfikacje ogłoszenia (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lutego 2019  16:10
 • Nazwa zmienionego pola

  Miejsce i termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", piętro pok. 104 do dnia 06.05.2019 r. do godz. 09:00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 kwietnia 2019  15:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 sierpnia 2019  14:52
 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/79/15

 • Określenie trybu zamówienia

  przetarg nieograniczony

 • Określenie przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury dla Platformy Usług Elektronicznych (PUE) poprzez dostawę oraz wdrożenie 4 serwerów kasetowych – zgodnie z Umową oraz Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
  Kod Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): 48820000.

 • Nazwa (firma) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru

  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej i zgodnie z ww. regulacją prawną przedstawiamy następujące informacje.

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniem jej wyboru:

  W postępowaniu wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy TPM Services Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II nr 27,00-867 Warszawa z ceną oferty brutto (z podatkiem VAT) - 2 443 704,96 zł. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów (100 pkt), w kryteriach oceny :


  Oferta nr 2
  TPM Services Sp. z o.o.
  Al. Jana Pawła II nr 27
  00-867 Warszawa

  Całkowita cena oferty w PLN brutto: 90 pkt (2 443 704,96 PLN)

  Długość gwarancji: 10 pkt

  Razem punktów: 100 pkt  Oferta nr 1
  DECSOFT S.A.,
  Al. Jerozolimskie 179,
  02-222 Warszawa

  Całkowita cena oferty w PLN brutto: 89,94 pkt (2 445 240,00 PLN)

  Długość gwarancji: 0 pkt

  Razem punktów: 89,94 pkt


  Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje, że z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. • Unieważnienie postępowania (uzasadnienie)

  Nie dotyczy

Ogłoszenie o zawarciu umowy (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 września 2019  09:34
 • Tytuł

  Modernizacja infrastruktury Platformy Usług Elektronicznych (PUE)

 • Nazwa zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Adres zamawiającego

  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/79/15

 • Określenie trybu zamówienia

  Przetarg nieograniczony

 • Określenie przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury dla Platformy Usług Elektronicznych (PUE) poprzez dostawę oraz wdrożenie 4 serwerów kasetowych.

 • Uzasadnienie wyboru wykonawcy

  W postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy TPM Services Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa z ceną oferty brutto (z podatkiem VAT) - 2 443 704,96 zł.
  Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów (100 pkt), w kryteriach oceny:

  Całkowita cena oferty w PLN brutto - (2 443 704,96) - 90 pkt.
  Gwarancja w formie pakietu serwisowego producenta na wszystkie dostarczone serwery - (48 miesięcy) - 10 pkt.

 • Nazwa (firma) i adres wykonawcy

  TPM Services Sp. z o.o.
  al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa