Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 kwietnia 2019  15:52

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Dostawa mebli biurowych na potrzeby ZUS Oddział w Białymstoku oraz podległych jednostek terenowych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Adres zamawiającego

  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Numer postępowania

  010000/271/5/2019/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  39130000-2 – meble biurowe,
  39132100-7 – szafy na akta,
  39150000-8 – różne meble i wyposażenie,
  39113000-7 – różne siedziska i krzesła,
  39121100-7 – biurka.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Sekretariat Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku,
  ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok, budynek B, II piętro pok. 201

 • Termin składania ofert

  14 maja 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja2019 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie 11:15;
  2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Andrzej Wiśniewski, tel. 85 74 86 748, faks 85 74 86 907; Elżbieta Osmólska tel. 85 7486 476
  3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP: 541771-N-2019 z dnia 2019-04-26

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 maja 2019  14:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 maja 2019  14:54

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2019  14:08