Ścieżka nawigacji

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO

Skrót RODO oznacza rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych*. Będziemy posługiwać się tym skrótem w dalszej części tej informacji.

Jaki jest cel stosowania RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • osobiście w placówce ZUS lub listownie – dane adresowe jednostek ZUS
 • telefonicznie za pośrednictwem Centrum Kontaktu Klientów ZUS (CKK): 22 560 16 00, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–18.00;
 • e-mailem: cot@zus.pl;
 • przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS dostępną ze strony www.zus.pl po zalogowaniu (to nasza elektroniczna skrzynka podawcza).

W jakich celach i na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ realizujemy następujące zadania ustawowe:

 • gromadzimy i aktualizujemy dane na kontach ubezpieczonych i płatników oraz dane świadczeniobiorców, którym są przyznawane lub wypłacane świadczenia;
 • przyjmujemy i rozpatrujemy sprawy, z którymi zwracają się do nas nasi klienci;
 • nasi lekarze orzecznicy ZUS i komisje lekarskie ZUS orzekają dla potrzeb ustalenia uprawnień do świadczeń z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego;
 • przyjmujemy zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny osoby, która jest objęta tym ubezpieczeniem; przekazujemy dane z tych zgłoszeń do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ);
 • prowadzimy prewencję rentową;
 • wykonujemy zadania powierzone nam na podstawie innych ustaw z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.

Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby wypełnić nasze obowiązki prawne
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wykonać zadania w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane, które podajesz nam dobrowolnie – np. dodatkowych danych do kontaktu (adres e‑mail lub numer telefonu) – przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii ich treści;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody (w dowolnym momencie) na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam dobrowolnie – wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na to, czy przetwarzanie, które na podstawie Twojej zgody przeprowadzaliśmy, zanim ją wycofałeś, było zgodne z prawem;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane, ponieważ są niezbędne do tego, abyśmy mogli wykonać zadanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, czyli prawo do tego, aby otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, który nadaje się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy my przesłali Twoje dane do innego administratora. Zrobimy to jednak tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub umowa z Tobą.

Gdy decyzje podejmujemy w sposób zautomatyzowany, przysługują Ci ponadto następujące prawa:

 • prawo uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji – Twój wniosek zostałby ponownie przeanalizowany, tym razem przez człowieka;
 • prawo do wyrażenia własnego stanowiska co do podjętej przez nas decyzji – masz prawo m.in. przedstawić dowody lub informacje, które mogą być przydatne przy ponownej analizie Twojej sytuacji;
 • prawo do zakwestionowania podjętej przez nas decyzji.

We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych.

Możesz to zrobić:

 • listownie – napisz na adres:

Inspektor Ochrony Danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL) i udzielić Ci odpowiedzi.

Gdzie możesz sprawdzić, jakie dane na Twój temat zgromadził ZUS

Dostęp do swoich danych w ZUS możesz uzyskać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Gdzie możesz wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Jakie są szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w zależności od tego, w jakiej jesteś sytuacji lub w jakiej sprawie kontaktujesz się z ZUS

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych otrzymasz po wybraniu odpowiedniej kategorii:

 1. Ubiegasz się o lub otrzymujesz świadczenie długookresowe na podstawie przepisów krajowych (emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie uzupełniające, dodatek do świadczenia, ekwiwalent) - pdf 261kb
 2. Ubiegasz się i otrzymujesz świadczenie krótkookresowe (zasiłek, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek pogrzebowy) - pdf 217kb
 3. Ubiegasz się lub otrzymujesz świadczenie na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (emeryturę, rentę, odszkodowanie, zasiłek) - pdf 229kb
 4. Jesteś płatnikiem składek – osobą fizyczną, która opłaca składki na własne ubezpieczenia - pdf 210kb
 5. Jesteś ubezpieczony w ZUS - pdf 256kb
 6. Korzystasz z uprawnień w związku z niezdolnością do pracy (masz orzeczenie albo zaświadczenie lekarskie, bierzesz udział w rehabilitacji leczniczej finansowanej przez ZUS, otrzymujesz refundację świadczeń zdrowotnych) - pdf 253kb
 7. Zwracasz się do ZUS ze skargą, wnioskiem itp. - pdf 207kb (pdf
 8. Jesteś lekarzem, który wystawia zwolnienia lekarskie - pdf 210kb
 9. Korzystasz z Platformy Usług Elektronicznych, Centrum Kontaku Klientów ZUS lub e-wizyty - pdf 202kb
 10. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych korzystających z rozwiązań pomocowych oferowanych przez ZUS przewidzianych w przepisach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - pdf 347kb
 11. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, które komunikują się z ZUS w kontekście wsparcia technicznego dla osób lub podmiotów zewnętrznych tworzących aplikacje gabinetowe - pdf 186kb
 12. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z profilu firmowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na LinkedIn - pdf 409kb​​​​​​​
 13. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu związanym z nadaniem Wyróżnienia Honorowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - pdf 97kb
 14. Klauzula informacyjna – dla osób uprawnionych do świadczeń dobry start - pdf 563kb
 15. Klauzula informacyjna – dla osób uprawnionych do rodzinnego kapitału opiekuńczego (pdf 156kb)
 16. Klauzula informacyjna – dla osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego (pdf 157kb)
 17. Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (pdf 445 kb)
 18. Klauzula informacyjna – dla osób uprawnionych do świadczeń w formie Polskiego Bonu Turystycznego (plik pdf 114kb)
 19. Klauzula informacyjna – dla przedsiębiorców turystycznych (będących osobami fizycznymi), osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego oraz dla osób wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego, które obsługują płatności z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego (plik pdf 113kb)
 20. Klauzula informacyjna – dla osób korzystających z narzędzia komunikacji (infolinii) do zgłaszania błędów oraz udzielania informacji związanych z realizacją Polskiego Bonu Turystycznego (plik pdf 112kb)
 21. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu udzielenia pomocy humanitarnej (plik pdf 468b)
 22. Інформація про обробку персональних даних з метою надання гуманітарної допомоги (pdf 298kb)
 23. Klauzula informacyjna – dla osób korzystających z narzędzia komunikacji (infolinii) w sprawach dotyczących świadczeń wymienionych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plik pdf 88kb)
 24. Інформаційне застереження - для осіб, які користуються комунікаційним засобом (гаряча лінія) з питань, що стосуються пільг, зазначених у Законі про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (pdf 87kb)
 25. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych klientów, którzy korzystają z aplikacji mobilnej mZUS (pdf 150kb)
 26. Klauzula informacyjna  dla płatników składek – osób fizycznych, wnioskujących o dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej dla osób reprezentujących wnioskodawców oraz dla pracowników upoważnionych do kontaktu (pdf 509kb)
 27. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych klientów, którzy korzystają z aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza (pdf 461kb)
 28. Klauzula informacyjna – dla osób występujących z wnioskiem o umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych (pdf 119 kb),
 29. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym (pdf 128 kb)
 30. Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do świadczenia wspierającego (pdf 443 kb)

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Utworzył/Odpowiada: IODO - 18.05.2018 r., godz. 13:11

Udostępnił: aktualizacja Anna Borowska - DRK - 20.06.2024 r., godz. 08:00