Ścieżka nawigacji

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2021.01

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2021.01

Lista rankingowa

Wnioskodawcy, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

Wnioskodawcy, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

Najważniejsze punkty procedury odwoławczej:

 1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych Wnioskodawca, którego Wniosek nie został umieszczony na liście rankingowej, ma prawo złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej.
 2. Odwołanie nie przysługuje od oceny merytorycznej Wniosku.
 3. Odwołanie, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy lub pełnomocnika, powinno być złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia pierwszej listy rankingowej na stronie podmiotowej ZUS  www.zus.pl oraz stronie  BIP.
 4. Wnioskodawca wnosi odwołanie w kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Komisja Odwoławcza
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Odwołanie od wyników konkursu nr 2021.01:

 1. Za datę wpływu odwołania, o którym mowa w pkt 3 uznaje się:
 • w przypadku osobistego złożenia w Centrali ZUS, pod adresem wskazanym w ust. 4 – data złożenia w godzinach jej urzędowania;
 • w przypadku przesłania za pośrednictwem operatora pocztowego – data wpływu do Centrali ZUS w godzinach jej urzędowania;
 • w przypadku przesłania za pośrednictwem operatora wyznaczonego – data nadania w placówce operatora wyznaczonego.
 1. Odwołanie wniesione po upływie terminu, określonego w pkt 3, Komisja Odwoławcza pozostawia bez rozpatrzenia.
 2. Komisja Odwoławcza,  rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia odwołania oraz informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozstrzygnięcia.
 3. Na rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej przysługuje Wnioskodawcy skarga do sądu administracyjnego.
 4. W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania odwoławczego zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia, o czym informuje na piśmie Wnioskodawcę oraz poucza jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Procedura Odwoławcza określona jest w  § 10 Regulaminu Konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2022 r. (plik pdf 378kb).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Termin składania wniosków 1 czerwca – 30 czerwca 2021 r.

Celem konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Sposób komunikacji

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie od dnia ogłoszenia konkursu.

Dokumenty dotyczące konkursu do pobrania

Jeśli masz problem z pobraniem wniosku lub oświadczenia, sprawdź jak go pobrać (pdf 121kb).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1205).


Utworzył/Odpowiada: DPR - 19.05.2021 r., godz. 14:47

Udostępnił: Anna Borowska DOK - 26.07.2022 r., godz. 14:22 - aktualizacja