Ścieżka nawigacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  udostępnianych lub przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 • udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w centralnym repozytorium informacji publicznej www.danepubliczne.gov.pl;
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie

na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) i z ograniczeniami określonymi w art. 6 tej ustawy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji.
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy w części, a jeżeli tak to w jakiej.
 3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania, zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub z centralnego repozytorium informacji publicznej albo z pominięciem procedury wnioskowej. 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się m.in. w przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium.
 2. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
 3. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 4 lit. c, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej jest bezpłatne. 
W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po rozpatrzeniu wniosku, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Rozpatrzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nietypowego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlegać będzie opłacie w wysokości uwzględniającej w szczególności: koszty materiałów użytych w celu przygotowania informacji, czas poświęcony na przygotowanie informacji, koszty przekazania informacji wnioskodawcy.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Od wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Od decyzji ministra wydanej w następstwie rozpoznania odwołania wnioskodawcy  przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - plik docx 23kb (aktualizacja 25.01.2022 r.).

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - DOK WKS - 08.11.2016 r., godz. 11:25

Udostępnił: Anna Borowska - GPR - 08.11.2016 r., godz. 11:25